Politisk holdning - Niels-Christian Herholdt Braad

Go to content

Main menu:

Niels-Christian
Personlig politisk holdning
Menneskets politiske holdninger vil altid være et spejlbillede af dets personlighed, og vil i bund og grund afgøre, hvad man finder rigtigt og hvad man finder forkert.

Dyrevelfærd
Alle dyr skal leve under gode og trygge vilkår - det gælder også de dyr som ender på vores middagsbord. Slagtning af husdyr skal foregå på den mest humane måde. Halal-slagtning skal forbydes i Danmark. Jeg anser halal- slagtning for at være en muslimsk perversitet.

Ældreomsorg
De ældre har skabt det velfærdssam- fund vi har i dag. Derfor skal de også kunne nyde et velfortjent otium. Dette indebærer en højere folkepension. De ældre skal sikres den nødvendige pleje og omsorg og skal have et retskrav på en passende bolig. Og de ældre skal have  mulig hed for at få den form for ældrebolig de ønsker, når de  ønskes boligen.

Sundhedspolitik
For at kunne øge menneskers sundhed, er man nødt til at gøre en indsats for at forbedre tilværelsens fysiske, psykiske og sociale vilkår.  Vi skal lære selv tage ansvar for vort liv.
Pengene skal følge patienten. Patienterne skal altid være i centrum.

Demokratiske love skal have forrang for religiøse traditioner og sædvaner.

Udlændingepolitik
Danmark er danskernes land. Derfor skal FN´s flygtninge- konvention fra 1951 revideres. Den er skabt før folkevan- dringernes tid. Og hoved formålet med at give asyl er repatriering - asylansøgere skal ikke gøres til indvandrere.
Flygtninge hjælpes bedst i nærom- råderne. 93-95 % af dem som kommer til Danmark er økonomiske flygtninge.
Enhver form for  positiv særbehandling til fordel for indvandrerne/flygtninge skal fjernes.

Indfødsret
For at opnå indfødsret skal kravet være fælles sprog,  et fælles kristent  værdi- sæt, og accept af kristendommens særstilling.
Et dansk statsborgerskab skal kunne ophæves ved dom ved en fængselsstraf på 2 år.

Boligpolitik
Enhver boligløs dansker skal have et retskrav på en bolig senest 3 mdr. efter at vedkommende er blevet boligløs

Retspolitik
Der skal være hurtige og effektive sanktioner og hårdere straffe. Enhver ikke-dansker, der idømmes fængsels- straf skal udvises af Danmark.

Frihed og lighed er uforeneligt med islam.
Uddannelsespolitik
Der skal tages hensyn til evner og udviklingsmuligheder. Men rammen skal være den danske kultur og samfundssyn. Fag som dansk, regning, historie og religion skal opprioriteres.

Miljøpolitik
Samfundet skal sikre kvaliteten af det vand, der kommer ud af vandhanen, det mad vi spiser og den luft vi indånder.
Derfor må der ikke gribes ind på en måde, der er forstyrrende for den naturlige balance.
Vores omgang med klodens ressourcer skal bære præg af omtanke og ansvarlighed. Vi skal tænke på de kommende generationer

Handicappolitik
Alle handicappede har krav på et værdigt og trygt liv - både i økonomisk og menneskelig forstand

Finanspolitik
Det offentliges indtægter skal tilpasses udgifterne - man betaler for det man ønsker leveret.

Det er kun i den kristne kulturkreds det er lykkedes at skabe den frihed og tole- rance der er grundlaget for demokratiet. Tolerance er ikke et forbud mod at tænke selv og vurdere og kritisere kritisable værdinormer og traditioner.

Niels-Christian Herholdt Braad - Randers
Back to content | Back to main menu